ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJů

Domů 9 Zásady zpracování osobních údajů

Realitní kancelář Holky z realitky s provozovatelem S-Line Brno s. r. o., se sídlem Hrušňová 12, 621 00 Brno, IČ: 25514369, spisová značka C 29229 vedená u Krajského soudu v Brně, kontaktní a korespondenční adresa Merhautova 991/117, 613 00 Brno, představuje svým klientům informace o zpracování osobních údajů, neboli pravidla a zásady, se kterými probíhá zpracování osobních za jakým účelem a vč. doby, po kterou údaje společnost uchovává, komu data poskytuje a také jaká jsou práva subjektu, jemuž tyto údaje náleží.

Jakých pravidel a zásad pro zpracování osobních údajů se držíme?

 • Při zpracování osobních údajů se vždy řídíme platnými právními předpisy.
 • Vždy dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů.
 • Našeho klienta vždy dostatečně seznámíme se zásadami a pravidly, které souvisí se zpracováním osobních údajů při poskytování námi nabízené služby.
 • Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k nahlédnutí u makléře, může být dle dohody zaslán mailem klientovi a je volně dostupný na webových stránkách společnosti wwww.holkyzrealitky.cz.

Jaká osobní data zpracováváme?

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, případně související úprava rozsahu SJM,
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu),
 • fyzická osoba podnikající – obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, DIČ,
 • Údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti.

Výše uvedené údaje jsou pro naši realitní společnost nutné, protože slouží pro přípravu smluvních dokumentů a písemných dohod s klienty. Tyto výše zmíněné údaje nám za tímto účelem poskytuje klient zcela dobrovolně. Pokud bychom zmíněné údaje chtěli využít k jinému účelu, než k potřebám vyplývajícím z našeho smluvního vztahu s klientem, nebo k naplnění povinnosti, která vyplývá z právních předpisů, jsme povinni vyžádat si klientům souhlas.

Mimo výše zmíněné údaje shromažďujeme soubory cookie a jiné nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o tom, že klient používá webový portál www.holkyzrealitky.cz. Mezi tyto údaje patří informace o používaném webovém prohlížeči, prohlédnuté webové stránky, odkazy, které klienta zajímají a další tohoto druhu.

Jakým způsobem získáváme osobní údaje?

 • Osobní údaje nám poskytne přímo klient při naší žádosti o poskytnutí informací, které potřebujeme pro jednání týkající se našich služeb a pro vyhotovení smluvní dokumentace.
 • Další osobní údaje můžeme vyžádat prostřednictvím veřejných rejstříků a seznamů, jako je obchodní a živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí a další tohoto typu.

Za jakým účelem osobní údaje používáme a jak dlouho je uchováváme?

 • Realizace obchodu a poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a klientem, za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu klienta jeho osobní údaje evidovány v databázi kanceláře. Plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.). Dále zpracováváme a uchováváme osobní údaje za účelem ochrany svých práv a práv chráněných zájmů.
 • V případě, že míníme využívat data pro marketingové účely, pak vyžadujeme písemný souhlas klienta (osobní podpis dokumentu, domluva v rámci e-mailové komunikace).
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám?

 • Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – tzv. zpracovatelů.
  Ručíme za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů. Našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátní a notářské kanceláře. Tyto jsou vždy klientovi oznámeny s přesnými údaji s předstihem a klademe důraz na klientův souhlas.
 • Údaje našich klientů jsme nuceni poskytnout třetím osobám také v případě, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat těmto stranám. Jedná se pak o orgány státní zprávy, soudy, orgány, které jsou činné v trestním řízení, případně exekutory, notáře, insolvenční správce atd.
 • Osobní údaje předáváme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a na základě práva chráněných zájmů, a t o např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím, notářům. Rozsah poskytnutých osobních údajů je vždy v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.
 • Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však pouze v souvislosti s řešeným obchodním případem a v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se v tomto případě např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti.

Jak osobní údaje zpracováváme?

 • Osobní údaje zpracováváme a zároveň také uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, kterou pro výkon své práce využíváme a dále v listinné podobě.
 • Osobní údaje klientů v elektronické podobě i listinné podobě uchováváme v prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele.
 • Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.
 • Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel.

Jaká práva má subjekt osobních údajů?

 • Můžete požadovat informaci týkající se toho, jaké osobní údaje zpracováváme.
 • Můžete si vyžádat si náhled k údajům a své údaje aktualizovat nebo opravit.
 • Jste oprávněni požadovat výmaz osobních údajů, to však za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování.
 • Můžete změnit rozsah poskytnutých osobních údajů.
 • Máte právo uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů, a to po předem domluveném termínu osobní schůzky na místě odsouhlaseném oběma stranami, nebo prostřednictvím e-mailu na adreseinfo@holkyzrealitky.cz, obrátit se na nás můžete také telefonicky na čísle 777 550 162, nebo 777 301 160.
 • Se svými podněty se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.